ראשי

קיבל מנה

תניית אי-תחרות בהסכם שותפות, האוסרת על אחד מהשותפים לפתוח עסק מתחרה לתקופה של שנתיים ממועד פירוק השותפות, הינה הגבלת חופש